Miljøpolicy

Sandviken Camping sin miljøpolicy fordeler seg over flere satsingsområder. Målet er å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.
Vi skal påse at virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for å ha en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
Med dette ønsker vi å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet for egne ansatte og omgivelsene.

BEDRIFTSETIKK

Sandviken Camping forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres, skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold. Dette skal være etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis.

Vi arbeider for å minimere negative miljømessige konsekvensene av vår virksomhet, og vil fortrinnsvis velge leverandører som også sikrer etterlevelse av alle gjeldende miljølover og forskrifter.
Vi forplikter oss å behandle ansatte med respekt og verdighet, og baserer vår drift på god forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter til enhver tid.

MÅL OG INTERNE KRAV FOR SANDVIKEN CAMPING AS

Vår virksomhet skal ha et effektivt miljøstyringssystem, dette innebærer at vi forplikter oss til å kontinuerlig arbeide med å redusere vår totale miljøbelastning.

 

HMS

 • Arbeide systematisk for å oppfylle kravene i interkontrollforskriften.
 • Trivsel og trygghet på arbeidsplassen — Oppfølging av nærmeste leder.
 • Jobbe aktivt for lavt sykefravær og tilby alternative arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå på de ansatte — Alle får tilbud om kompetanseheving årlig for at sikkerhet og miljøhensyn aktivt utføres hver dag.

TRANSPORT

 • Vi bruker el bil privat.

ENERGI

 • Vår strøm kommer fra fornybar energi i form av vannkraft levert av  Tinn Energi og Fiber.
 • Lavenergibelysning, behovsstyrt belysning.
 • Årlig vedlikehold og service av ventilasjonsanlegg.
 • Månedlig oppfølging av energiforbruk.

AVFALL

 • På kontor og kjøkken der avfall produseres kildesorterer vi i størst mulig grad.
 • Vi sjekker miljøstasjonen vår flere ganger daglig for å rette opp i feilkasting.
 • Vi differensierer vårt avfall i plast, matavfall, papp, papir, glass og metall, småelektronikk, gassflasker og spraybokser.
 • Håndterer bilag, dokumenter og e-post mest mulig elektronisk.

INNKJØP

 • Velger leverandører som kan dokumentere miljøprestasjon/rutiner.
 • Vi har byttet leverandør, så vi minimerer miljøbelastningen ved at mest mulig blir levert med samme bil.
 • Vi bestiller i større kvanta, så vi minimerer leveringshyppighet.
 • Vi handler inn økologiske- og miljøsertifiserte produkter der det er mulig.
 • Påvirker sentrale leverandører til å sertifiseres som miljøfyrtårnbedrift.

SANDVIKEN CAMPING AS BLE FØRSTEGANGS MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT I DESEMBER 2019

Siden den gang har vi resertifisert oss en gang. Miljøfyrtårn krever fornyelse hvert 3. år, og vi jobber kontinuerlig med nye tiltak og forbedringer.

HVA ER MILJØFYRTÅRN?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Loading...